Places: Clachan

KG 192

ANN
AN GAOMH
CHUIMHNN
AIR
IAIN  MACPHAIL
(A CHLACHAN)
A SHIUBHAIL AIG TRI AGUS TRI
FICHHEAD BLIAOHNA DH AOIS
AIR AN 20MH LATHA DO MHIOSA
DEIREANNACN AN FHOGHAIR
1909
A BHEAN ISEABAL
A SHIUBHAIL
AIR AN 30MH DE’N LUNASDAL 1927
AIG AOIS 77
AN MAC ALASDAIR
A’ SHIUBHAIL
AIR AN 26ME DE’N DAMHAIR 1924
AIG AOIS 48
AM MACEACHANN
A SHIUBHAL
AIR AN 7MH LADE’N CHEITEAN 1970
AIG AOIS 78

Gaelic: IN
GENTLE MEMORY
OF
JOHN MACPHAIL
(OF THE CLACHAN)
WHO JOURNEY ON AT THREE AND THREE TWENTY YEARS OF LIFE (63)
ON THE TWENTITH DAY OF OCTOBER
1909
HIS WIFE
ISABEL
WHO JOURNED ON
30TH AUGUST 1927
AT THE AGE OF 77
THEIR SON ALEXANDER
WHO JOURNEYED ON
26TH OCTOBER 1924
AGED 48
THEIR SON HECTOR
WHO JOURNEYED ON
THE 7TH DAY OF MAY 1970
AGED 78