Surnames: MacPhail

KG 062

FLORA Mc.LEAN
IN LOVING MEMORY OF HER PARENTS
NEIL Mc.LEOD
FARMER RUIAG TIREE
DIED 22 DEC 1874 AGED 67 YEARS
HIS WIFE
CHRISTINA MACPHAIL
DIED 20TH JULY 1859 AGED 60 YEARS
THEIR DAUGHTERS
ANN M CLARK
DIED 28TH MARCH 1878 AGED 38 YEARS
MARGARET
DIED 28TH MARCH 1887 AGED 57 YEARS
HER GRANDFATHER
NORMAN Mc.LEOD
DIED 8TH FEB 1872 AGED 84 YEARS
HER UNCLE
NORMAN Mc.LEOD
DIED 11TH 1876 AGED 53 YEARS
RODERCICK McLEOD
8TH DEC 1881 AGED 55 YEARS
HER NEICE
CATHERINE SHAW
DIED 18TH AUG 1889 AGED 14 MONTHS
Notes: Farmer

KG 100

IN
LOVING MEMORY
OF
ARCHIBALD MACKINNON
DIED 15TH JULY 1900
AGED 66 YEARS
HIS WIFE
CATHERINE MACPHAIL
DIED 29TH NOV 1916
AGED 65 YEARS
THEIR SON
CAPTAIN IAN MACKINNON
KILLED IN ACTION IN FRANCE
8TH OCTOBER 1916 AGED 29 YEARS
ALSO THEIR DAUGHTER MARGARET
MRS MACCRINDLE
DIED AT BALSAGGART AYRSHIRE
1ST FEB 1929
THEIR DAUGHTER CATHERINE
DIED AT VAUL 1ST FEB 1959
AGED 86 YEARS
Military Notes: WW1 Captain Ian MacKinnon

KG 192

ANN
AN GAOMH
CHUIMHNN
AIR
IAIN  MACPHAIL
(A CHLACHAN)
A SHIUBHAIL AIG TRI AGUS TRI
FICHHEAD BLIAOHNA DH AOIS
AIR AN 20MH LATHA DO MHIOSA
DEIREANNACN AN FHOGHAIR
1909
A BHEAN ISEABAL
A SHIUBHAIL
AIR AN 30MH DE’N LUNASDAL 1927
AIG AOIS 77
AN MAC ALASDAIR
A’ SHIUBHAIL
AIR AN 26ME DE’N DAMHAIR 1924
AIG AOIS 48
AM MACEACHANN
A SHIUBHAL
AIR AN 7MH LADE’N CHEITEAN 1970
AIG AOIS 78

Gaelic: IN
GENTLE MEMORY
OF
JOHN MACPHAIL
(OF THE CLACHAN)
WHO JOURNEY ON AT THREE AND THREE TWENTY YEARS OF LIFE (63)
ON THE TWENTITH DAY OF OCTOBER
1909
HIS WIFE
ISABEL
WHO JOURNED ON
30TH AUGUST 1927
AT THE AGE OF 77
THEIR SON ALEXANDER
WHO JOURNEYED ON
26TH OCTOBER 1924
AGED 48
THEIR SON HECTOR
WHO JOURNEYED ON
THE 7TH DAY OF MAY 1970
AGED 78