Surnames: MacLaine

TLG 057

MAR CHUIMRNEACHAN
AIR
NIAL MAC’ILLEATHAIN
A BUGADH AMNS CHAOLAS 1ST MAY 1851
AGUS A CHAOCHAIL ANN GLASCHU 12TH MAY 1919

DUINE FEARAIL
CARAID DILEAS
GAIDHEAL EUMHOR

THOGADH A CHROIS SO LE CHAIRDEAN ANN AN
COMUINN GHAIDHEALACH AN GLASGHU

SITH GUN D’FHUAIR E!

MACLAINE

Gaelic: IN MEMORY OF
NEIL MACLAINE
WHO WAS BORN IN CAOLAS 1ST MAY 1851
AND DIED AT GLASGOW 12TH MAY 1919

A MANLY FELLOW
A FAITHFUL FRIEND
A ZEALOUS GAEL

THIS CROSS WAS SET UP BY HIS FRIENDS IN GAELIC SOCIETIES IN GLASGOW

MAY HE HAVE FOUND PEACE!

MACLAINE

TLG 057c

CUMHNEACHAN GRAIDH
AIR
NIALL MACILLEATHAIN
NIAL AN TAILLEAR
BHO ‘N
CHOMUNN THIRISDEACH
TLG 057c
Gaelic: A LOVING REMEMBRANCE
OF
NEIL MACLAINE
NEIL THE TAILOR
FROM THE
TIREE ASSOCIATION

TLG 058

MAR CHUIMHNEACHAN
AIR
LACHLAINN MACILLEATHAIN
A RUGADH SA CHAOLAS 1817
‘S A CHAOCHAIL 1866
A BHEAN
ANNA NIC ILLEATHAIN
A RUGADH 1827
‘S A CHAOCHAIL 1895
A MAC
GILLEASBUIG
A RUGADH 1843
‘S A CHAOCHAIL 1918
A NIGHINN
OIGHRIG
A CHAOCHAIL AN SCARNISH 1955
AGUS
ANNA
A CHAOCHAIL AN SCARNISH 1944

1896

Gaelic:

IN MEMORY
OF
LACHLAN MACLAINE
WHO WAS BORN AT CAOLAS 1817
AND WHO DIED1866
HIS WIFE
ANNE MACLEAN
WHO WAS BORN 1827
AND WHO DIED 1895
THEIR SON
ARCHIBALD
WHO WAS BORN 1943
AND WHO DIED 1918
THEIR DAUGHTER EFFIE
WHO DIED AT SCARNISH 1955
AND
ANNA
WHO DIED AT SCARNISH 1944

1896